on Oct 24th, 2007Metodinė medžiaga

Dėstomas dalykas: Socialinių programų sisteminis vertinimas

Socialinių programų sisteminis vertinimas yra privalomas studijų dalykas dėstomas magistratūros II kurso pirmame semestre. Jo apimtis 3 kreditai. Prieš pradedant šio dalyko studijas studentas turi būti sėkmingai išklausęs Mokslinio tiriamojo darbo, Socialinių tyrimų metodologijos dalykus.

Kurso tikslas yra supažindinti studentus su socialinių programų sisteminio vertinimo metodika ir jos taikymu konkrečių socialinių programų vertinimu vietiniame politiniame-socialiame kontekste.

Pagrindiniai kurso uždaviniai yra išanalizuoti socialinių programų sisteminio vertinimo procesą, susipažinti su metodologiniais kiekvieno sisteminio vertinimo etapo ypatumais, ugdyti praktinius socialinės programos vertinimo įgūdžius.

Šis studijų dalykas gali būti dėstomas lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, diskusijos, savarankiškas darbas – socialinės programos sisteminio vertinimo ataskaitos rengimas, grupinės ir individualios konsultacijos.

Dieninių ir neakivaizdinių studijų studentų žinios vertinamos pagal suminio (kaupiamojo) vertinimo sistemą. Kursas baigiamas egzaminu, kurio metu apibendrinamos paskaitų metu įgytos žinios ir seminarų metu ugdyti įgūdžiai.  Pasirengimas seminarams ir dalyvavimas juose vertinamas pagal perskaitytos literatūros apimtį, sugebėjimą ją apibendrinti ir analizuoti, palyginamojo požiūrio aptariamoje problematikoje pateikimą, tarpinių baigiamosios ataskaitos užduočių atlikimą, aktyvumą dalyvaujant diskusijose, kalbos ir bendravimo kultūrą. Socialinės programos sisteminio vertinimo ataskaita vertinama pagal metodologinių reikalavimų išpildymą, išsamią socialinės programos skirtingų etapų analizę, apibendrinimų ir rekomendacijų pagrįstumą, darbo struktūriškumą, dėstomų minčių nuoseklumą, logiškumą, lietuvių kalbos kultūros normų laikymąsi, išnašų, nuorodų ir citatų pateikimą, darbo apipavidalinimą ir pristatymą laiku. Galutinis vertinimas: darbas seminarų metu – 20 proc., pasirinktos socialinės programos sisteminio vertinimo ataskaita – 30 proc., egzaminas – 50 proc. galutinio vertinimo.

Šiuo metu komentarai draudžiami.